Skip to main content

O Vilke

Finkova Vila

Vila je situovaná na nároží Hollého ulice a Ulice 17. novembra, s orientáciou hlavnej fasády na Hollého ulicu. Svojou polohou pôvodne dominovala zástavbe solitérnych meštianskych domov a víl, ktorých sanácia predchádzala vybudovaniu budovy autobusovej stanice s nástupišťami, čím došlo k narušeniu čitateľnosti historického urbanizmu.

Vilka Topoľčany

História

História Eklektický objekt vznikol v roku 1904 (datovanie je v nadstavci južného rizalitu). Staviteľ Jozef Bilik ju vybudoval ako reprezentačnú / polyfunkčnú stavbu sídla svojej firmy, spojenú s bývaním. Pred dokončením ju predal statkárovi Finkovi. Posledným majiteľom pred zoštátnením bol Dr. Lenárd, od roku 1948 bola budova majetkom štátu. Reštitúciou prešla do majetku viacerých spoluvlastníkov.

V druhej polovici 20. storočia bola využívaná pre účely lekárne. Zriadením lekárne v objekte nastala utilitárna zmena dispozície. Vstup do lekárne bol vytvorený z okenného otvoru, bola realizovaná prístavba k severnej fasáde a objekt bol nanovo omietnutý.

Architektúra

Trojpodlažný, čiastočne podpivničený objekt je nepravidelného pôdorysu s rizalitmi na juhovýchodnej a juhozápadnej strane. 

Hlavný vstup do objektu je situovaný na južnej strane východného rizalitu tvoriaceho vstupný, schodiskový priestor s trojramenným pravotočitým kamenným schodiskom, sprístupňujúcim 2. NP. Kované zábradlie kamenného schodiska je zdobené rastlinným ornamentom.

Tektonické a výtvarné riešenie južnej, východnej a západnej fasády je koncipované jednotne. Fasády horizontálne člení široká kordónová a korunná rímsa. Fasády 1. NP sú zvýraznené nepravou pásovou bosážou začínajúcou vo výške parapetu okien. Fasády 2. NP majú keramický obklad z ostro pálenej tehly. Vertikálne sú fasády členené nárožnými pilastrami dosadajúcimi na sokel a kordónovú rímsu. Nárožné pilastre sú členené na pätku, driek s pásovou bosážou a rímsu s dvojicou konzol a dvojicou festónov.

Okná fasád majú bohatú rastlinnú výzdobu počnúc parapetom zdobeným girlandami, profilovanou podokennou rímsou, jednoduchými pilastrami po bokoch s jednoduchou hladkou pätkou a driekom, zdobeným vegetabilným vertikálnym ornamentom, končiac honosnou suprafenestrou. Na 1. NP tvorí suprafenestru klenák s rolverkom a rastlinným motívom. Parapet okien 2. NP vypĺňa zdvojená girlanda, suprafenestra je bohatšia. Medzi priamou profilovanou rímsou a zalamovanou profilovanou nadokennou rímsou je dvojitá girlanda v strede s vloženou plastikou ženskej tváre. Zalamovaná nadokenná rímsa je nesená konkávno-konvexne ohýbanými konzolkami. Plochu fasády medzi okennými parapetmi vypĺňa pás zdrsnenej omietky.

Rizalit južnej fasády je vo vrchole ukončený polkruhovým tympanónom s nadstavcom s dátumom ukončenia stavby "1904". V polkruhovom tympanóne je osadené termálne okno. Nadstavec je ukončený neúplným frontónom. Na fasáde 2. NP sú výrazné tri arkádové oblúky lemované vegetabilnými ornamentami.

Pôvodný vstup do vily je v prízemí južnej fasády veže drevenými dvojkrídlovými kazetovými dverami s nadsvetlíkom. Kazeta v hornej polovici je vyplnená sklom, z vonkajšej strany je v spodnej časti a nad kazetou zdobená dreveným reliéfom muža a rastlinným ornamentom. Poschodie východnej fasády dotvára veľký okenný otvor s monumentálnou sklenenou výplňou z fúkaného Falconnierovho skla, ktoré presvetľuje schodiskový priestor. (V 80-tych rokoch 19. storočia vymyslel švajčiarsky architekt Gustáv Falconnier novú formu skleneného stavebného bloku "sklenené tehly" fúkané do formy. Falconnier design mal veľký obchodný úspech. Sklenené tehly sú vzácne aj dnes a dodnes existujúce realizácie sú ešte  vzácnejšie. Finkova vila v Topoľčanoch, postavená staviteľom Jozefom Bilikom v roku 1904, je možno jediným príkladom v rámci Slovenska.) Okno je po stranách lemované pilastrami prechádzajúcimi do oblúka, jeho klenák tvorí reliéf muža. Výzdobu nad oknom tvoria girlandy s rastlinnými motívmi. Parapet vypĺňa trojica štvorcov zdrsnenej omietky. Veža je prekrytá časťou ihlanca s helmicou. Prechod medzi ihlancom a helmicou tvorí pás vetracích otvorov s dekoráciou s rastlinnými listami, volútami a rolverkom,  konštrukciou, krytou bohato ornamentálne riešeným plechovým prekrytím s hrotnicou. 

Objekt je zastrešený manzardovou strechou. Vikiere majú oválne okná, tzv. volské oko, lemované pilastrami rastlinným dekorom a rolverkom pod otvorom. Vikiere ukončuje oblúkový štít stvárnený volútami. Strecha je pokrytá pálenou krytinou, helmica východného rizalitu je oplechovaná. Komínové telesá sú omietnuté na bielo, zakončené výraznou profilovanou rímsou.

Pozemok vily je zo strany Hollého ulice a Ulice 17. novembra ohraničený pôvodným plotom.